Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

czwartek, 5 grudnia 2013

Przesłanie Archanioła Metatrona, grudzień 2013


Przesłanie Archanioła Metatrona, grudzień 2013
Przesłanie otrzymała Laurie Gudnason. 
Tłumaczenie: Beata

Ukochani, słowa kluczowe, które daję Wam do przemyślenia i medytacji w tym miesiącu to: budowanie, sprzedaż, dziedziczenie, trwałość, przejście, szybki, kreatywny i stymulacja.

Witajcie w grudniu - miesiącu sprzeczności i kulminacji. Cały świat przygotowuje się na nowe początki przyszłego roku. W grudniu energia jest głośna, hałaśliwa i bardzo skoncentrowana. Oczekuj, że Twoim życiem wstrząśnie i zmiany przejawiają się nagle.

Na początku grudnia Twoja kreatywność wzniesie się. Możliwości są obecne, ale z nimi przychodzi opozycja i sprzeczne decyzje. Droga do przodu nie będzie jasna. Ja dla Ciebie to zdefiniuję: Czy wybierasz doświadczać dramaty i konflikty czy też decydujesz się na pracę w kierunku zrozumienia innych? Czy zdecydujesz się na tworzenie dźwięcznych celów finansowych czy też wybierasz wydać nieoczekiwane nadwyżki lub premię? Czy wybierasz uzdrowienie czy twórcze rozrywki? Fanatyzm, okrucieństwo, przemoc i męczeństwo są możliwe, jeśli te mocno prowokacyjne energetyczne konfiguracje się zamanifestują. Samodyscyplina, kontrola emocjonalna, rozeznanie i pobożne przestrzeganie wysokich w poglądach zasad i moralności są przeciwstawnymi wyrażeniami, które możesz przejawiać jeśli jesteś świadomy, że masz wybór!

Musisz świadomie wybierać, w jaki sposób będziesz kierować tą energię w najbliższych miesiącach. Proces tworzenia i manifestacji nowego świata zaczyna się teraz!

W grudniu pojawi się rytuał "transferów politycznych władzy", dymisji lub przejścia przywództwa. Niektóre będą spodziewane, inne przyniosą niespodzianki! Niektóre z nich będą w większym świecie polityki, na szczeblu międzynarodowym / krajowym. Inne będą w mniejszych organizacjach politycznych. Pierwsza część miesiąca będzie uporządkowana, a dowodami będą dobre maniery. Ostatnia część miesiąca będzie mniej cywilizowana. Czy to jest rząd, organizacja religijna, polityka biura lub dynamika rodziny najlepszym wyborem będzie trzymać się od tego z dala. Jest to czas, kiedy wszystkie zmiany które były w toku będą się manifestować - głośno z dramatyczną energią. Narodziny rzadko są czyste i ciche. Pomyśl o tym procesie jako o narodzinach i będziesz przygotowany.

wtorek, 3 grudnia 2013

Archangel Metatron's Guidance, December 2013


Archangel Metatron's Guidance, December 2013
Przesłanie otrzymała Laurie Gudnason.

Beloved ones, the keywords I give you for your meditation and contemplation this month are: Building, Selling, Inheritance, Permanence, Transition, Rapid, Creative, and Stimulation

Welcome to December - a month of contradictions and culminations. All the world is preparing for new beginnings next year. Through December the energy is loud, boisterous, and very focused. Expect your life to be shaken and for changes to manifest suddenly. 

During the early part of December, your creativity soars. Opportunities are present, but with these comes opposition and conflicting choices. The path ahead will not be clear. I will define these for you: Do you choose to experience drama and conflict or do you choose to work toward understanding others? Do you choose to create sound financial goals or do you choose to spend a windfall or bonus? Do you choose healing or creative pursuits? Fanaticism, cruelty, violence, and martyrdom are possibilities as these intensely provocative energetic configurations manifest. Self-discipline, emotional control, discernment, and devout adherence to high minded principles and morals are opposite expressions you may manifest if you are aware that you have choice! 

You must consciously choose how you will direct this energy in the months ahead. The process of creation and manifestation of a new world begins now! 

During December the ritual of “political transfers of power” handing down” or transitions of leadership will occur. Some will be expected, others will bring surprises! Some will be in the greater world of politics at the international/national levels. Others will be within smaller political organizations. The first part of the month will be orderly and good manners will be in evidence. The last part of the month will be less civilized. Whether it is the government, religious organizations, office politics, or family dynamics your best choice will be to stay out of it. This is a time when all changes that have been in progress will manifest – loudly with dramatic energy. Birth is seldom clean and quiet. Think of this process as a birth and you will be prepared. 

A Grand Trine activating the Water Signs has been forming all year. Its energy and purpose will be triggered this month. This will bring tremendous opportunities in the material world. It will support your emotional connections, and it will open your Spiritual gifts. Everything in existence has opposition. Water absorbs air, extinguishes fire, and moves earth. Storms will bring great quantities of rain and snow. You may expect sinkholes, flooding, earth quakes and the movement of magma resulting in volcanic activity. Earth and Fire elemental aspects are triggered toward the end of December you may expect violence and accidents. There is a strong possibility for an escalation in an existing war and great probability for a new war to begin. Expect continuing conflict over government policies and the economy. The energy highlights China and the United States. It also aspects the charts of Japan and China.