Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

poniedziałek, 25 listopada 2013

Medytacja prowadzona


medytacja w Poznaniu, medytacja Poznań
Kochani, zapraszam na kolejne spotkanie z medytacją w Poznaniu. 

Medytacja prowadzona jest piękną i głęboką formą medytacji, podczas której Twoja świadomość podąża za moim głosem w różne obszary Twojego ciała czy przestrzeni. Słowa medytacji płyną z mojego serca i prowadzą Ciebie do działania w kierunku uwolnienia tego, co Cię ogranicza i odzyskania harmonii. Wszystko odbywa się w stanie odprężenia i relaksu. W tym właśnie stanie mamy największą zdolność manifestowania w swoim życiu tego, co chcemy. Medytacje odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Każde spotkanie dotyczy pewnego obszaru życia i w niesamowity sposób temat jest naturalnie dopasowany do grupy uczestników. Także, jeśli poczujesz, żeby danego dnia wziąć udział w medytacji, to idź za swoim wewnętrznym głosem, bo oznacza to, że w tej medytacji znajdziesz coś ważnego dla siebie. W obrębie spotkań odbywa się także 30 minutowy, relaksujący koncert na misach i gongach, prowadzony przez Joannę Burdzińską.

Z przyjemnością będę towarzyszyła Tobie podczas Twojej wędrówki w głąb siebie, z pełnym poszanowaniem Twojej przestrzeni. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa.

MiejsceStudio Jogi YAM, przy ul. Kochanowskiego 4/10 (zielona kamienica).

Termin: 14 grudnia (sobota), godz. 11-12:30

Koszt uczestnictwa: 30 zł. Osoby uczestniczące po raz pierwszy gratis.

poniedziałek, 18 listopada 2013

Nie czekaj na objawienie….


Przekaz Archanioła Sandalfona

Przesłanie od Archanioła Sandalfona
Odebrane 04.11.2013
Przez: Dorotę G.
http://blissjoy.pl

Dziś jest dzień, w którym żyjesz i jest on najważniejszy na świecie!
Nic! Ani przeszłość ani przyszłość nie istnieją!
Istniejesz tylko w tym danym momencie! Wszystko inne to fikcja!

Nie czekaj na objawienie…. Ono nie nastąpi w przyszłości.
Może nastąpić jedynie Teraz
Przeżywając każdą chwilę pełnią siebie, bez wchodzenia w wyobraźnię i szwendania się po zaułkach umysłu, jesteś w stanie doświadczyć swej pełni.

Czekając na to co przyniesie przyszłość marnujesz swój cenny czas na tej planecie.
To, że Tu jesteś to ogromny dar dla Ciebie!
Rodzaj doświadczenia jakie oferuje Ziemia jest doprawdy niezwykły.
Kaliber tego doświadczenia wznosi Dusze do Wyższych Wymiarów.

Dziś tu na Ziemi możesz stworzyć cokolwiek zechcesz. Lecz musisz być absolutnie pochłonięty w Tu i Teraz, być świadkiem swoich myśli i emocji, bez nadawania im znaczenia.
Kiedy w pełni będziesz przeżywać swoje życie: emocje, wszystko to co Cię spotyka nie będzie już zostawać w Twojej podświadomości i coraz mniej rzeczy, będzie zajmowało Twój umysł!
Będziesz w stanie go używać dokładnie wtedy kiedy tego potrzebujesz…..

Żyj tą właśnie chwilą jest ona dla Ciebie darem i jedyną rzeczą która naprawdę jest <3

Z miłością
Sandalfon

piątek, 8 listopada 2013

Przesłanie Archanioła Metatron, listopad 2013


Przesłanie Archanioła Metatron, listopad 2013
Przesłanie otrzymała Laurie Gudnason
Tłumaczenie: Beata

Ukochani, słowa kluczowe, które daję Wam do przemyślenia i medytacji w tym miesiącu to: ZMIANY, różnica, cel, intensywność, tajemnica, zmiana paradygmatu i Promień.

Witajcie w pełni ekspresji Ery Wodnika! Przepływ energii zmienia się. Jest złożony, dynamiczny, intensywny i pozostawi trwałe zmiany w czasie. Energia ta jest inna w jakości i ilości. Światło przepływające przez sieci Boskich wymiarów przesunie się w tym miesiącu. Energia linii Ley uziemiających to światło jest ponownie skalibrowana. Promienie Archaniołów przepływające przez sieć Boskich wymiarów oraz (Linie Ley) siatkę wewnątrz Ziemi zostaną zintensyfikowane. Każdy z Was, umiłowani zostanie powołany do służby i Wasza misja zostanie aktywowana. To jest czas, na który wszyscy czekali.

Ta energia jest pielęgnacyjna i stabilna. Przewaga płynącej energii Wody i Ziemi daje poczucie wsparcia i obfitości. Ostre aspekty na początku miesiąca mogą postawić ludzi na krawędzi. 

Spodziewaj się politycznych lub sądowych zarządzeń wzniecających gniew u populacji. Kretowiska zostaną zamienione na góry. Ponieważ ludzie nie będą wiedzieć, jak odpowiedzieć na tą energetyczną różnicę wszystko będzie problemem. Spodziewaj się energii emocjonalnej wyrażanej głośno. Konflikt i konfrontacja będą eskalować.

Nów księżyca 3 listopada jest zaćmieniem słońca. Jest to jeden z najbardziej wydajnych zaćmień w ciągu 18 lat. Energia jest ciężka, silna, niektórzy powiedzieliby wybuchowa. Będzie ona mieć bezpośredni wpływ na Izrael i Stany Zjednoczone. Podświetlone będą w USA aspekty władzy i odpowiedzialności, by chronić i służyć. Wynika to z faktu, że ci, którzy są uprawnieni mogą służyć w ten sposób. 

Zaćmienie cyklu Saros odnosi się do zaćmień z października 1995, 1977 i 1959. To zaćmienie rozpocznie się nad oceanem w pobliżu Somalii. Linia ciemności przechodzi przez Afrykę Północną i na Bliskim Wschodzie, po drugiej stronie Atlantyku, zakończenie u wybrzeży Georgii w Stanach Zjednoczonych. Linia ciemności uderzy w miasto Boston w stanie Massachusetts. Linie ciemności również będą miały kulminację nad Bagdadem i Teheranem. To zaćmienie zamanifestuje punkt obrotu w kierunku zakończenia handlu ludźmi i niewolnictwa. W ciągu najbliższych sześciu miesięcy będzie mieć ogromny wpływ na globalne rynki akcji i handlu walutami. Możesz spodziewać się kryzysu finansowego po serii korekt rynkowych w Europie.

Pozytywną stroną tej energii będzie skierowanie uwagi na rodzinę, grupę ludzi, którzy niosą światło i społeczności z dobrze zdefiniowaną misją.

piątek, 1 listopada 2013

Archangel Metatron's Guidance, November 2013

Archangel Metatron's Guidance, November 2013Przesłanie otrzymała Laurie Gudnason. 

Beloved ones, the keywords I give you for your meditation and contemplation this month are: CHANGE, difference, purpose, intensity, secrecy, paradigm shift, and Ray.

Welcome to the full expression of the Age of Aquarius! The energy flow shifts. It is complex, dynamic, intense, and will leave permanent changes over time. This energy is different in quality and quantity. The light flowing through the Divine dimensional grids will shift this month. The energy of the ley lines grounding that light is being recalibrated. The Archangelic Rays flowing through the Divine dimensional grids and the (Ley Lines) Inner Earth grids will be intensified. Each of you beloved ones will be called to duty and your missions will be activated. This is the time you have been waiting for. 

This energy is nurturing and stable. The preponderance of Water and Earth energy flowing will feel supportive and abundant. Harsh aspects early in the month may set people on edge. 

Expect political or judicial decrees to infuriate the population. Molehills will be turned into mountains. Because people will not know how to respond to this energetic difference everything will be an issue. Expect emotional energy to be expressed loudly. Conflict and confrontations will escalate.

The New Moon is on the 3rd is a Solar Eclipse. This is one of the most powerful eclipses in 18 years. The energy is heavy, potent; some would say explosive. It will directly impact Israel and the United States. The aspects highlight U.S. authority and the responsibility to protect and serve. This is because those who are empowered CAN serve in this way.

The eclipse Saros cycle relate to the eclipses of October 1995, 1977, and 1959. This eclipse will begin in the ocean near Somalia. The line of darkness extends through Northern Africa and the Middle East, across the Atlantic, culminating on the shores of Georgia in the United States. A line of darkness will strike the city of Boston Massachusetts. Lines of darkness also culminate in Baghdad and Tehran. This eclipse will manifest a pivot point toward ending human trafficking and enslavement. For the next six months it will also have tremendous impact in global stock markets and currency trading. You may expect a financial crisis followed by a series of market corrections in Europe.

The positive side of this energy will be directed to the family unit, groups of people who hold the light, and neighborhoods and communities with a well-defined mission.