Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

piątek, 17 maja 2013

Przesłanie Archanioła Metatrona, maj 2013

Przesłanie Archanioła MetatronaPrzesłanie otrzymała Laurie Gudnason.
Tłumaczenie: Beata

Ukochani, słowa kluczowe, które daję Wam do przemyślenia i medytacji w tym miesiącu to: Boża łaska, początki, Światło, wsparcie, dzielenie się, rozróżnianie, konflikt, determinacja, zobowiązania i obietnice, konfrontacja, uczucie, ideały, postanowienie, uwolnienie, wiara, wspólnota, wspaniałomyślność i transcendencja.

Witajcie w pełni ekspresji Ery Wodnika! Podczas tego miesiąca wielkich okazji Uran jest śmiały, pobudzając Plutona i Saturna. Neptun przyciąga i astralny cykl dochodzi do szczytu. Świadomość, moc, dyscyplina i duchowy wdzięk będą płynęły w połączeniu! Te energie powiązane ze wzorcami masowej świadomości manifestują wpływy, które wymagają jasnych wyborów więc możesz uniknąć powtarzania przeszłych doświadczeń.

Energia może być w odczuciu ociężała, intensywna i możesz czuć się ospała i zmęczona. To Cię ugruntowi i dostarczy okazji, by zamanifestować się w fizycznym świecie. Masz pragnienie, by zawinąć się w kokon i leniwie utrzymywać, że życie jest jakie jest. Masz potrzebę postępować i prosperować w życiu. Balansowanie Twoich potrzeb i pragnień wymaga odwagi i woli, by robić rzeczy inaczej!

6 maja manifestuje trzęsienie się księżyca odczuwalne od 30 kwietnia do 16 maja. To zamanifestuje oporność na światło. Możesz oczekiwać trochę lotności emocjonalnej, niestałości finansowej, braku klarowności i skupienia się, jak również tendencję, by trzymać się tego, co jest „rozpoznane”. Możesz być skupiona na sobie i swoim własnym wewnętrznym dramacie, a nie słuchać tych, którzy są Ci najbliżsi i najdrożsi. Zrozum te „wpływy” zamiast skupiać się na racjonalnej logice i dokonywać wybory zgodne z Twoimi materialnymi celami.

Do 9 maja możesz mieć wrażenie, jak gdyby inni Cię blokowali i działali przeciw Twojemu najwyższemu dobru. Rozwiązaniem będzie cierpliwe słuchanie innych - uwierz co oni mówią, a emocjonalna mgła przejaśni się. Masz okazję, by stać się bardziej świadoma, zrozumieć jak Twój opór blokuje Twój sukces. Przez ten proces możesz znaleźć nowe sposoby, by połączyć ludzi, łączyć się z grupami i powiększyć swój wpływ - realizując swoje marzenia.

środa, 1 maja 2013

Archangel Metatron's Guidance, May 2013

Archangel Metatron's GuidancePrzesłanie otrzymała Laurie Gudnason.

Beloved ones, the keywords I give you for your meditation and contemplation this month are Divine Grace, Beginnings, Light, Support, Sharing, Discernment, Conflict, Determination, Obligations and Promises, Confrontation, Affection, Ideals, Resolutions, Liberation, Faith, Communion, Generosity, and Transcendence.

Welcome to the full expression of the Age of Aquarius! During this month of grand opportunities Uranus is bold, stimulating Pluto and Saturn. Neptune engages and the astral cycle culminates. Consciousness, power, discipline and spiritual grace will flow in combination! These energies related to the Mass Consciousness patterns are manifesting influences that demand clear choices so you may avoid repeating past experiences.

The energy may feel ponderous, heavy, and you may feel sluggish and tired. It will ground you and provide you with opportunities to manifest in the physical world. You have a desire to cocoon, be lazy, and maintain life as it is. You have the need to progress and to thrive in life. Balancing your needs and your desires requires courage and the will to do things differently!

May 6th manifests a moon wobble which will be felt from April 30 to May 16th. This will manifest resistance to the light. You may expect a bit of emotional volatility, financial instability, lack of clarity and focus, as well as a tendency to cling to what is “known”. You may be focused on yourself and preoccupied with your own internal drama rather than listening to those who are nearest and dearest. Understand these “influences” - instead focus on rational logic and make choices that align with your material goals.

Until May 9th it may feel as though others are blocking you and opposing your highest good. The solution will be to patiently listen to others – believe what they are telling you and the emotional fog will clear. You have an opportunity to become more aware, to understand how your resistance is blocking your success. Through this process you may find new ways to unite people, connect with groups, and increase your influence – making your dreams come true.

From the 9th onward the energy shifts bringing social opportunities and happiness. Enjoy yourself and open your heart to connecting with others.

This month offers breathtaking inspirational opportunities. Once again the aspects align, just as they did through the Autumn of 2012 and early January. In addition the New Moon is a Solar Eclipse intensifying this process of evolution. Any unfinished business that is pertinent to your everyday life will be revisited now. This eclipse will reveal whatever is hidden and it may well manifest storms or geophysical changes! Geopolitical conflict may also be expected.