Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

niedziela, 21 kwietnia 2013

Przesłanie Archanioła Metatrona, kwiecień 2013

Przesłanie Archanioła MetatronaPrzesłanie otrzymała Laurie Gudnason.
Tłumaczenie: Beata

Ukochani, słowa kluczowe, które daję Wam do przemyślenia i medytacji w tym miesiącu to: radość, kryzys, nowe początki, finanse, relacje, emocje, przegląd, ocena, wybory, mądrość, wewnętrzny pokój, oczyszczenie, odpuszczenie.

Witajcie w pełni ekspresji Ery Wodnika! W kwietniu intensywność energii przesunie Was - prowadząc do impulsywnych działań i intensywnego pragnienia, by dokonać zmian w swoim życiu. Te zmiany mogą zakołysać Wasz osobisty świat, jak również świat w ogóle. Kwiecień manifestuje aspekt nazywany Palec Boży, jak również zaćmienie. Przeplatają się przeznaczenie, los i zmiany. Przez następne sześć miesięcy Wasze decyzje utworzą dla Was nową rzeczywistość. Szukanie balansu w życiu będzie prowadziło do osobistego rozwoju. Bądźcie świadomi wagi dyscyplinowania siebie do nabycia większej ilości informacji przed działaniem. To pozwoli Wam ugruntować swoje wybory w trwałej rzeczywistości.

Rezultatem Palca Bożego jest to, że wszystko jest ważne i nic nie jest prawdziwe! Z początkiem miesiąca pozostańcie otwarci na niespodzianki i oczekujcie ich jako miłych. Wiedzcie, że własne przyzwyczajenia i rutyna będą ulegać zmianie. Nowe, nietypowe zainteresowania i sieci społecznościowe mogą rozszerzyć krąg społeczny. W stosunkach osobistych i romantycznych zróbcie osobistą rewizje będąc uczciwymi i bezpośrednimi. Wielu z was będzie się zakochiwać, tworząc więzi na całe życie. Płyną twórcze i intelektualne siły i wszelkie projektowanie czy pisanie projektów przyjdzie z łatwością. Podczas tego procesu Wasze prawdziwe talenty będą ujawnione. Podczas tego wielkiego wyrównania energii każdy z Was będzie kroczył w kierunku znalezienia swojego prawdziwego miejsca, prawdziwego celu i najwyższej ścieżki!

Nowy księżyc 10 kwietnia sprawi, że trudne będzie powstrzymywanie swojej pasji. Przekierujcie tą energię na tworzenie grup relaksacyjnych, profesjonalnych organizacji i rozwiązywanie konfliktów. W grupach, które są normalnie konserwatywne albo zachowują się z rezerwą możecie zauważyć, że będzie nastawienie „nic nie idzie”. Wraz z upływem miesiąca uporządkujecie rozmaite relacje. Będziecie mieć jasność, kto jest Waszym wiernym przyjacielem, komu możecie ufać i zrozumiecie tych, którzy nie podzielają Waszej ścieżki.

W połowie kwietnia znajdźcie czas, by ocenić swoje cele w aspekcie swojego położenia w życiu. Rozważcie swoje wzory zachowania, jak również wybory, które doprowadziły Was do Waszej obecnej sytuacji. Rozważcie swoje relacje, ponieważ pojawi się miłość od pierwszego wejrzenia lub nowa okazja relacji. Kontynuujcie zachowania i emocjonalne wzorce, które skutkują. Przez następne sześć miesięcy doradzam Wam, by być bardzo ostrożnym w kwestii tego, w co inwestujecie swoją energię.

Ta ocena będzie też miała miejsce na poziomach narodowych, jako że ci u władzy reprezentują świadomość ludzi jako zbiorowości. Gdzie były braki równowagi, równowaga będzie ustalona. Globalni liderzy będą niechętni, by zająć się konfliktem. Osoby, które zostały stłumione przez społeczeństwo pośpieszą się, by postąpić według swojego własnego uznania, potencjalnie manifestując akty przemocy i terroru. Pewne kryzysy geopolityczne, które się rozwijają mogą skutkować nastawieniem pokoju i braterstwa. Moi ukochani, wewnętrzny pokój spowoduje globalny pokój. Zamanifestuj tę ścieżkę pokoju.

poniedziałek, 1 kwietnia 2013

Archangel Metatron's Guidance, April 2013

Archangel Metatron's GuidancePrzesłanie otrzymała Laurie Gudnason.

Beloved ones, the keywords I give you for your meditation and contemplation this month are joy, crisis, new beginnings, finances, relationships, emotions, review, evaluate, choices, wisdom, inner peace, purification, release.

Welcome to the Age of Aquarius! Through the month of April the intensity of the energy will shift you – leading you to impulsive actions and an intense desire to make changes in your life. These changes may rock your personal world as well as the world in general. April manifests the energy of an aspect called the Finger of God as well as an eclipse. Destiny, fate, and change interweave. Over the next six months your decisions will create a new reality for you. Seeking to find balance in life will lead to personal evolution. Be aware of the requirement that you discipline yourself to acquire more information before acting. This will allow you to ground your choices in solid reality.

As a result of the Finger of God everything is important and nothing is true! As the month begins remain open to surprises and expect them all to be pleasant. Know that your habits and routine will be subject to change. New, unusual interests and social networking may expand your social circle. In personal and romantic relationships take your personal inventory and be honest and direct. Many of you will fall in love, creating a lifelong bond. Creative and intellectual energies are flowing and any design or writing project will proceed with ease. During this process your true talents will be revealed. Each of you will progress toward finding your true place, your true purpose, and your highest path during this grand energy alignment!

The new moon on the 10th will make it difficult to restrain your passions. Direct this energy toward forming recreational groups, professional organizations, and resolve conflicts. In groups that are normally conservative or reserved you may notice that there will be an attitude of “anything goes”. As the month progresses you will sort out a variety of relationships. You will become clear about those who are your solid friends, know who you can trust, and understand those who do not share your path.

Through mid-April take the time to evaluate your goals in comparison to your position in life. Consider your behavior patterns as well as the choices that brought you to your present situation. Consider your relationships, because love at first or a new relationship opportunity will arrive. Continue with the behavior and emotional patterns that are effective. Over the next six months I advise you to be very careful about where you invest your energy.