Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

środa, 9 stycznia 2013

Przesłanie Archanioła Metatrona, styczeń 2013

Przesłanie Archanioła MetatronaPrzesłanie otrzymała Laurie Gudnason.
Tłumaczenie: Beata

Ukochani, słowa kluczowe, które daję Wam do przemyślenia i medytacji w tym miesiącu to: nauczania, władza, wolność, siła, wgląd, świetność, determinacja, wniebowstąpienie, podekscytowanie, ekspansja i dyscyplina.

Witajcie w pełni ekspresji Ery Wodnika! Z początkiem miesiąca poczujecie się wzmocnieni energią, osobistą mocą i determinacją, by wprowadzać zmiany w swoim życiu. Te praktyczne zmiany pozwolą Wam zweryfikować swoje życie i poprowadzą przez 2013 do sukcesu.

W styczniu energia oferuje błyski wglądów, świetności intelektualnej i rozwiązań technologicznych. Cieszcie się udzielaniem się społecznie oraz bystrymi rozmowami. Głębokie zrozumienie siebie i innych pozwoli Wam rozwiązać problemy w relacjach. Czy jesteście gotowi na takie dynamiczne „wejście” Boskości?

3 stycznia 2013 o 13:13 otworzy się brama energetyczna. Ta brama pozostanie otwarta do 13 lutego 2013. Energia manifestująca się przez tą bramę kontynuuje strumień Bramy Feniksa i oferuje wsparcie dla całego rodzaju ludzkiego. XIII Brama kontynuuje temat odnowienia, odpoczynku i odrodzenia. Energia z XIII Bramy jest kodowana dla wstąpienia z wyższego IV wymiaru w niższy V wymiar. Proszę, żebyście zbierali się w grupach 13-sto osobowych, medytujcie i proście, by następny etap był dla Was otwarty. Zauważycie, że w skutek tego wyniknie ogromny Duchowy postęp!

W styczniu energia przynosi poczucie pośpiechu dotyczące decyzji przed Wami. Na globalnej scenie możecie spodziewać się wiadomości dotyczących starć między tymi, którzy trzymają władzę i autorytetami stojącymi przeciw publicznemu pragnieniu wolności. Energia mówi o wielkim wysiłku na scenie politycznej. Około 14.01 możecie oczekiwać interwencji na bliskim wschodzie. Sytuacja uchodźców i kryzys humanitarny wydobędą globalne współczucie. Wielu ludzi będzie wymagało, żeby zrobić coś konstruktywnego!

Wszyscy doświadczycie jakiegoś rodzaju zmiany w sytuacji podatkowej. Amerykańska susza będzie kontynuowana. W 2013 jest znaczące ryzyko dla wypadków w transporcie, górnictwie i przemyśle. Pozostańcie świadomi, a Wasze bezpieczeństwo będzie gwarantowane.

Energia płynąca podczas nowiu 11 stycznia będzie korzystna ale wymagająca. Światło skupia się na relacji nauczyciel - student. Możecie oczekiwać pozytywnych zmian w edukacji. Niektórzy z Was mogą znaleźć Duchowego Nauczyciela albo Mentora. Inni wystąpią naprzód i zaczną dzielić się swoimi wiadomościami ze światem. Wielu nowych Duchowych Przewodników i Uzdrowicieli pojawi się w świetle tego cyklu księżyca. Skutkiem tego będzie olbrzymi postęp w świecie.

wtorek, 1 stycznia 2013

Archangel Metatron's Guidance, January 2013

Archangel Metatron's GuidancePrzesłanie otrzymała Laurie Gudnason.

Beloved ones, the keywords I give you for your meditation and contemplation this month are Teachings, Authority, Freedom, Force, Insight, Brilliance, Strength, Determination, Ascension, Excitement, Expansion, and Discipline.

Welcome to the full expression of the Age of Aquarius! As the month begins you will find yourself empowered with the energy, personal power, and determination to make changes in your life. These practical changes will allow you to take charge of your life and they will lead to your success through 2013.

Through January the energy aligns bringing flashes of insight, intellectual brilliance, and technological solutions. Enjoy socializing and witty conversation. Profound understanding of yourself and others will allow you to solve deep relationship problems. Are you ready for such dynamic “input” from the Divine?

On January 3, 2013 the 13:13 gate will open. This gate will remain open until February 13, 2013. The energy manifesting through the gate continues the flow of the Phoenix Gates and offers support and sustenance to all humankind. The 13th Gate continues the theme of renewal, recreation, and rebirth. The energy of the 13th Gate is coded for higher 4th dimensional and lower 5th dimensional ascension. I ask that you gather in groups of 13, meditate, and ask that the next step be opened for you. You will find that enormous Spiritual progress will result!

Throughout January the energy brings a sense of urgency to the decisions before you. On the global stage you may expect the news to be filled with stories of clashes between those who hold power and authority versus the public desire for freedom. The energy speaks of a great exertion of force in the political scene. You may expect intervention in the Mid East around the 14th. The refugee situation and humanitarian crisis will elicit global compassion. Many people will demand that something constructive be done!

All of you will experience some sort of alteration in the tax situation. The American drought will continue. Throughout 2013 there is significant risk for transportation, mining, and industrial accidents. Use your awareness and your safety will be guaranteed.

The energy flowing as a result of the new moon on the 11th will be beneficial but demanding. The light places energetic focus on the teacher / student relationship. You may expect positive change in education. Some of you may find a Spiritual Teacher or Mentor. Others will step forward and begin to share their message with the world. Many new Spiritual Leaders and Healers will emerge through the light of this moon cycle. Tremendous progress in the world will be the result.