Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

środa, 12 września 2012

Tworzymy jedną całość

unity, jednośćCzy miałaś czasem takie chwile, kiedy czułaś się tu obco, nie rozumiana, wyalienowana? Czy czułeś, jak byś nie przystawał do otaczających Ciebie realiów, ludzi, sposobu myślenia? Czy czułaś się samotna w swoich poglądach, zainteresowaniach, myślach? Ja owszem, wielokrotnie... Często idąc ulicą, widząc ludzi, ich zachowania, poglądy czułam się, jakbym była nie z tej bajki. Kompletnie nie przystająca do ogółu, co więcej, nie mogąca się zbytnio dopasować. Czasem chciałam stąd uciec, sądząc, że tu nie pasuję. Często irytowałam się na ludzkie działania, krzywdzące drugiego człowieka i otaczający świat, nie rozumiejąc, jak tak można robić. Nie rozumiałam, jak można zabijać życie, marzenia, radość, miłość w imię postępu technologicznego czy władzy. Nadal nie do końca to rozumiem i zdecydowanie jestem przeciwna. Jednak zrozumiałam, że moje poczucie oddzielenia czy inności zbudowałam sobie sama, poprzez mur, którym się oddzieliłam od otaczających mnie ludzi. Mur, który być może dawał mi poczucie bezpieczeństwa, może wyjątkowości, a może usprawiedliwiał czy hierarchizował moją jakość człowieczeństwa na tle innych. Zobaczyłam, jak wiele osób poza mną stworzyło wokół siebie taki mur, wybierając być może wewnętrzny spokój za cenę oddzielenia. Zobaczyłam te wszystkie osoby, łącznie ze mną, jako odrębne, marniejące listki na usychającym drzewie. Tak nie da się żyć. Owszem, pochodzimy z różnych światów, jednak wybraliśmy wcielenie tu na Ziemi. Nikt nie jest oddzielnym liściem. Nikt nie jest jednostką samowystarczalną na środku bezludnego oceanu. Wszyscy jesteśmy połączeni. Wszyscy tworzymy to samo drzewo, ten sam jeden, wielki wspólny organizm, pulsujący tym samym życiem, oddychający tym samym powietrzem. Może i różnimy się poglądami, doświadczeniami, co czyni nas unikalnymi. Jednak w szerszym rozumieniu jesteśmy połączeni, tworzymy jedną dopełniającą się całość. Każdy ma w sobie cudowne potencjały, tylko jednocześnie każdy ma swój własny najlepszy czas, aby je odkryć i zamanifestować. Każdy zobaczy i poczuje w sobie to połączenie w najlepszym dla siebie momencie. Każdy na pewnym etapie swojej drogi zrozumie, że krzywdząc innych krzywdzi też siebie. Dlatego przestańmy się izolować i zacznijmy współistnieć, by emanować energią zrozumienia na wszystkich dookoła, wspierając ich na ich drodze. Zainteresowania, pasje, marzenia są powodem do radości i aby mogły wcielać się w życie nie mogą być tłamszone i skrywane. Otwórzmy się na prawdziwego siebie, swoje wyższe Ja, swój boski potencjał. Uwierzcie, że każdy ma ten boski potencjał, tylko niektórzy go bardzo głęboko ukryli.

infinity, nieskończoność

Nawiązując do boskiego potencjału w każdym z nas, pragnę przytoczyć tutaj cytat z książki Marianne Williamson: „Return to Love” – ”Powrót do Miłości”, który kiedyś mnie poruszył:

środa, 5 września 2012

Przesłanie Archanioła Metatrona, wrzesien 2012

Przesłanie Archanioła MetatronaPrzesłanie otrzymała Laurie Gudnason.
Tłumaczenie: Beata

Ukochani, słowa kluczowe, które daję Wam do przemyślenia i medytacji w tym miesiącu to: wyzwolenie, współczucie, manifestacja, uznanie, skrajności, agresja, współtworzenie, współzależność, Boski Umysł, Bezgraniczne Światło i przeznaczenie.

Witajcie w pełni ekspresji Ery Wodnika! We wrześniu atmosfera trzeszczy i iskrzy się przypływami energii. Ta energia mówi bezpośrednio Waszemu podświadomemu umysłowi, że nadchodzą zmiany. Płynąca energia renesansu rozpoczyna zmiany wartości kulturalnych i zbiorowej świadomości, rozwijając nowy temat dla tego wieku!

W osobistym życiu każdego z Was, może się to zamanifestować jako niepokój i ogólne niezadowolenie. Jesteście świadomi pilności manifestowania tych zmian, ale klarowność co do ich formy nie jest jeszcze obecna. Te zmiany nie będą Duchowe czy umysłowe. Wasz świat wymaga fizycznej zmiany, zamanifestowanej w materialnym świecie.

Impuls do zmian może być łatwo zamanifestowany. Oceńcie swoją codzienną rutynę. Rozważcie swoje zwyczaje, obowiązki i zobowiązania społeczne. Dokonajcie zmian, które przynoszą Wam radość i pogłębiają Waszą osobistą satysfakcję. Znajdźcie aktywności, które zwiększą Waszą witalność i pozwolą wypełnić się strumieniem twórczej energii. Pierwszy tydzień miesiąca manifestuje zakłopotanie dotyczące własnego kierunku w przyszłości, jak również wybuch „inteligencji” i czystej świadomości. Zastosuj te wglądy, a rozwiniesz mądrość. Brak kierunku i klarowności rozwiążą się same. Twórca oferuje Wam boskie rozwiązania Waszych problemów.

Na poziomie społecznym energie odrodzenia i zmiany mogą zostać zrozumiane, jako niezależność, nierozwaga, a nawet „rebelia”. Na poziomie globalnym możecie oczekiwać wybuchu przynajmniej dwóch wojen domowych. W krajach ogarniętych reżimami możecie się spodziewać masowych demonstracji ludzi okazujących ich oczekiwania bez względu na konsekwencje. Potrzeba, by wyrazić siebie jest większa niż lęk przed konsekwencjami. Na poziomie społecznym szacunek do autorytetów jest niższy niż kiedykolwiek. W pozytywnym rozumieniu są to lekcje współtworzenia dla manifestowania najwyższego dobra grupy.

Przez następne 18 miesięcy Waszym zadaniem będzie zamanifestować balans między Waszymi osobistymi potrzebami a tym, co powinniście dać w Waszych najważniejszych relacjach. Rozwiniecie swoje umiejętności słuchania, nauczycie się rozumieć inny punkt widzenia i złagodzicie swój opór. Nauczycie się płynąć z falą światła i pozwolicie odejść sztywności. Wasza zdolność do łączenia się z innymi jest zwiększona od połowy września do początku października. Podczas tego okresu znajdziecie sposoby, by ulepszyć Wasze osobiste i profesjonalne relacje. Łączenie zasobów, by osiągnąć wspólne cele jest ścieżką do wspólnego sukcesu!

sobota, 1 września 2012

Archangel Metatron's Guidance, September 2012

Przesłanie otrzymała Laurie Gudnason.

Beloved ones, the keywords I give you for your meditation and contemplation this month are Liberation, Compassion, Manifestation, Appreciation, Extremes, Aggression, Co-creation, Interdependence, Divine Mind, Limitless Light, and Destiny.

Welcome to the full expression of the Age of Aquarius! Throughout September the atmosphere crackles and sparkles with surges of energy. This energy speaks directly to your subconscious mind, whispering of changes to come. The energy of Renaissance is flowing beginning to shift cultural values, mass consciousness, developing a new theme for this age!

In your personal life, this may manifest as restlessness and general discontent. You are aware of the urge to create change, but clarity about the form those changes should take is not present. These changes will not be Spiritual or mental. Your world requires physical change, manifested in the material world.

The impulse toward change can easily be manifested. Evaluate your daily routine. Consider your habits, your duties, and your social obligations. Make changes that will bring you joy and deepen your personal satisfaction. Here are a few examples, begin an exercise routine or devote time to developing yourself through a hobby. Find the activities that bring you vitality and allow you to channel the surges of creative energy that are flowing. The first week of the month manifests confusion about your future direction as well as bursts of “intelligence” and pure awareness. Apply these insights and you will develop wisdom. The lack of direction and clarity will resolve itself. The Creator is offering you divine solutions to your problems.

At the collective level the energies of renaissance and change may be translated as independence, recklessness, and even “rebellion”. At a global level you may expect an outbreak of at least two more civil wars. In countries with oppressive regimes expect mass demonstrations as those bonding into groups express their expectations of government without regard for the consequences. The need to express is greater than the fear of the consequences. At a collective level respect for authority is at an all-time low. Positively framed, these are lessons in co-creation to manifest the greatest good for the group.

Over the next 18 months your task will be to manifest balance between your personal needs and what you are required to give to your most important relationships. You will develop your listening skills, learn to understand the opposing view, and resolve your resistance. Learn to flow with the wave of light and let go of rigidity. Your ability to bond to others is heightened from mid-September to early October. During this time you will find ways to improve your personal and professional relationships. Combining resources to achieve a common goal is a path to mutual success!