Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

piątek, 6 kwietnia 2012

Przesłanie Archanioła Metatrona, kwiecień 2012

przesłanie Archanioła MetatronaPrzesłanie otrzymała Laurie Gudnason.
Tłumaczenie: Beata

Ukochani, słowa kluczowe, które daję Wam do przemyślenia i medytacji w tym miesiącu to: krytyka, oczekiwanie, cierpliwość, kreatywność, ekspresja, intuicja, inkubacja, harmonia i współtworzenie.

Witajcie w pełni ekspresji Ery Wodnika! Z początkiem miesiąca towarzyszyć będzie odczucie niepokoju na globalnej scenie politycznej. Masowa świadomość integruje ostatnie zmiany i te zmiany oddziałują na scenariusz światowy. „Ludzie” będą domagali się więcej, aż wreszcie zrozumieją, że mogą otrzymać wszystko, co mogą sobie wyobrazić. Panujące korporacje i rządy, które działają raczej w celu przetrwania zaczną słabnąć. Organizacje państwowe i rządy, które działają z poziomu „wprowadzenia zmiany” będą prosperowały. Będą zadziwiające zmiany w warunkach politycznych przymierzy, a wiadomości zdominują masowe demonstracje. Każda osoba może przyczynić się do tej zmiany przez utrzymywanie pozytywnej świadomości. Używaj swojej intuicji, szukaj sprawiedliwych rozwiązań dla wszystkiego i utrzymuj równowagę.

Na poziomie osobistym ta energia przynosi niecierpliwość, niepokój i przytłaczające pragnienie zmiany WSZYSTKIEGO. Wasza obecna sytuacja może zdawać się nie do wytrzymania dla niektórych i wielu będzie sfrustrowanych poczuciem bycia ograniczonym przez siły zewnętrzne. Wielu wyrazi te energie poprzez poglądy rewolucyjne. Przeciwne energie wzmagają uczucia frustracji, blokady i ograniczenia przez skupianie się na swoim pragnieniu wolności. Zamiast porzucać wszystko i zaczynać nowe życie rozważ, jak możesz wyrazić więcej swojej autentycznej jaźni. Pomedytuj na „szerszym obrazie” i wybierz najwyższą możliwość, jaka może przyjść Ci do głowy.

Przez pierwsze 3 tygodnie kwietnia osoby alergiczne, wrażliwe na stres i toksyny środowiskowe mogą odczuwać większy dyskomfort. Inni mogą odczuwać zmęczenie, apatię i wyczerpanie energetyczne. Unikaj bodźców. Rozwiązaniem dla wszelkich stanów braku będzie medytacja i ćwiczenia fizyczne. Ulgę przyniesie nów księżyca w Byku 21 kwietnia.

Kwiecień powinien przynieść więcej doświadczeń poprawiających warunki finansowe. Utrzymuj swój finansowy postęp przez bycie bardzo ostrożnym ze swoimi majątkami i zasobami. Czytaj z wielką troską o badaniach dotyczących inwestowania. W ciągu miesiąca możesz się spodziewać pewnej lotności na rynku giełdowym, jako że dużo osób postanowi podjąć swoje dochody. Będzie przynajmniej jeden skandal, który uderzy w rynki finansowe.

Pełnia księżyca 6 kwietnia manifestuje energię wybuchową. Zachowaj ostrożność podczas prowadzenia samochodu, używania maszyn oraz pracy z substancjami chemicznymi. Jest potencjał do zaistnienia tragedii o dużej skali. Powróci temat energii atomowej i broni nuklearnej.

Podczas cyklu energetycznego pierwszych dwóch tygodni kwietnia trudne będzie zrobienie czegokolwiek. Możesz odkryć, że wyolbrzymiasz pewne rzeczy albo angażujesz się w walkę. Zadania nie będą dokończone, albo będą musiały być zrobione ponownie. To nie jest czas, by walczyć. Bądź świadomy, że Twoje życie wchodzi w interakcję ze świadomością masową. Poziom makro manifestuje na poziomie mikro Twoich osobistych doświadczeń. Opanuj swoją agresywną stronę, a zauważysz też wyciszenie na scenie politycznej. To jest okazja, by zgłębić osobistą magię i nauczyć się kierować swoją moc tak, by tworzyć.

poniedziałek, 2 kwietnia 2012

Archangel Metatron's Guidance, April 2012

Archangel Metatron's GuidancePrzesłanie otrzymała Laurie Gudnason.

Beloved ones, the keywords I give you for your meditation and contemplation this month are: Criticality, Waiting, Patience, Creativity, Expression, Intuition, Incubation, Intuition, Harmony, and Co-creation.

Welcome to the full expression of the Age of Aquarius! As the month begins there will be a sense of unrest in the global political arena. The mass consciousness is integrating recent changes and these changes will be acted out or reflected in the world scenario. The “people” will demand more, finally understanding they may receive all they can envision. Established corporations and governments that operate from a goal of survival rather than contribution will begin to fail. Establishments and Governments that operate from the goal of “being the change” will thrive. There will be surprising changes in terms of political alliances and mass demonstrations will make the news. Each individual may contribute to this change by maintaining positive consciousness. Use your intuition, look for equitable solutions for all, and maintain balance.

At a personal level this energy brings impatience, restlessness, and an overwhelming desire for TOTAL change. Your current situation may feel unbearable to some, and many will be frustrated by a sense of limitation from outside forces. Many will express these energies through an attitude of rebellion. Counter energies bringing feelings of frustration, blockage, and limitation by focusing on your desire for freedom. Instead of throwing everything over to start a new life consider how you can express more of your authentic self. Meditate on the “bigger picture” and choose the highest possibility that you can think of.

Those with health concerns due to allergies, sensitivity to stress, or environmental toxins will be challenged through the first 3 weeks of April. Others may suffer from tiredness, apathy, and a sense of being energetically starved. Avoid stimulants. The solution to any state of lack will be meditation and physical exercise. Relief will arrive after the Taurus New Moon on the 21st.

April should find most experiencing improving financial conditions. Maintain your financial progress by being very careful with your assets and resources. Read the fine print and research investment opportunities with great care. Throughout the month you can expect some volatility in the stock market as many will choose to take their profits. There will be at least one scandal that will impact the financial markets.