Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

poniedziałek, 16 stycznia 2012

Maria o miłości w relacjach międzyludzkich

Maryja, przekazy Maryi, przesłanie Marii matki Jezusa
Kochane dzieci Boga, Kochani Bracia i Siostry,

zebraliśmy się tutaj, by pomedytować nad kwestią miłości wśród ludzi – w rodzinie, w partnerstwie, w relacjach. Miłość na co dzień. Nie zawsze jest to miłość bezwarunkowa, nie każdy jest na nią otwarty, nie każdy ją doświadcza w danym momencie. I nic w tym złego. Każdy podąża w kierunku takiej miłości, jednak we własnym tempie, własną ścieżką, niekiedy dłuższą, niekiedy krótszą... Każdy ostatecznie podąża w tym samym kierunku, aby móc na końcu powrócić do początku, czyli do Jedności w Bezwarunkowej Miłości. Jednak wracając do relacji codziennych, które często są dalekie od bezwarunkowej miłości, często są trudne, skomplikowane i pełne niesionego wzajemnie cierpienia. Dlaczego tak jest? Każdy sam wybiera i kreuje swoją ścieżkę, niekiedy ścieżkę pełną zakrętów, stromych zboczy, kolczastych cierni. Ścieżki różnych osób splatają się ze sobą, powodując, że niekiedy ktoś się zrani, spadnie lub też rozwinie skrzydła na szerokich, cudnie kwitnących łąkach, poczuje wolność i motywację do wzrostu. Relacje są różne, jak i różne są ścieżki, jak i różne twarze Boga pokazują ludzie. Jednakże, żadna z tych relacji nie jest ani dobra, ani zła, ponieważ w miłości nie ma dobra i zła, jest Wszechogarniająca Miłość. W Wielkim Planie Boga , który Wzrasta wraz z Waszym wzrostem wszystko łączy się w Całość, Jedność, wzajemnie uzupełniając. Wszystko Boskie, co mogłoby przeniknąć do świata ludzi, przenika i manifestuje się w różny sposób, tworząc Całość.

Nie wszystkie relacje są oparte na bezwarunkowej miłości, nie obawiajcie się tego przyznać. Nie potępiajcie tego w sobie i innych. Jesteście manifestacją Boga we wszystkich Waszych relacjach, również w tych nie opartych na bezwarunkowej miłości. Niekiedy droga do bezwarunkowej miłości prowadzi przez poznanie i doświadczenie różnych rodzajów miłości. Niekiedy miłość jest zaborcza, zachłanna, ograniczająca, ale to też jest odsłona miłości. Niekiedy miłość jest pełna lęku o drugą osobę, pełna troski, potrzeby ochraniania, ale to też jest miłość. Niekiedy miłość jest pełna agresji, władzy, dominacji, upodlenia, ale.... to też jest miłość. Nie ma miłości lepszej i gorszej. Nie ma życia lepszego i gorszego. Niektóre miłości są trudne do udźwignięcia, ale tylko do momentu zrozumienia sensu takiej miłości, zrozumienia jej przesłania. Jedynie do momentu zrozumienia swojej roli w takiej miłości.

wtorek, 10 stycznia 2012

Jezus na 2012

Jezus, przekazy Jezusa, przesłania JezusaUkochani, wchodzicie w nową Erę wszech czasów. Jak przygotowujecie się na to? Czy zdajecie sobie sprawę ze zmian, jakie mogą nastąpić w Was i dookoła Was?

Otóż odpuśćcie to. Odpuśćcie wszelkie przygotowywanie się, wszelkie staranie, rozmyślanie, oczekiwanie i nastawianie się. Odpuśćcie i otwórzcie się. To wystarczy, to wszystko, co możecie zrobić dla siebie i innych. Energie, jakie Wam wysyłamy zrobią wszystko, co jest do zrobienia. Są to energie bardzo intensywne, ale pełne Miłości, która kruszy, jak lód wszelkie ograniczenia. Są to energie otwierające drogę do prawdziwej wolności, przecierające szlaki do Jedności i błogostanu Miłości. Otwórzcie się na te energie, a one zrobią swoje. Pozwólcie sobie na ten stan wzrostu. Pozwólcie sobie na pełne otwarcie serca i przebudzenie. Jesteście cudownymi istotami, dziećmi Bożymi z Boga zrodzonymi i Bogiem przepełnieni. Pozwólcie sobie emanować Boską energią Światła, Kreacji, Miłości i Obfitości. Pozwólcie sobie na Boską Radość, Lekkość, Szczęście. Pozwólcie sobie na Boskie Lenistwo, Smakowanie, Bliskość, Ciepło. Pozwólcie sobie być ludźmi w boskim ujęciu oraz Bogami manifestującymi się w wśród ludzkiego życia i ludzkich spraw. Bóg ma wiele twarzy i każda jest cudowna w swojej cudowności. I Ty masz wiele twarzy Boga, ciesz się nimi, takimi, jakie są. Ponieważ jesteś Bogiem całym w swej cudowności i wyjątkowości. Pozwól sobie być prawdziwym sobą. Pokochaj się i swoją boskość. Pokochaj siebie całego, abyś mógł promieniować tą Miłością na innych otwierając im serca na świat.

Dzisiejsze czasy, jakie wybrałeś nie należą do najłatwiejszych. Są to czasy wielkich zmian wewnętrznych, a co za tym idzie i zewnętrznych. Jak w tym być i nie zwariować? Po prostu, bądź sobą, prawdziwym sobą. Otwórz się na to, co płynie w nadziei i ufności, że jest to, co ma być, zgodnie z Wolą Bożą i Twoim najwyższym dobrem. Nawet, jeśli w danej chwili tego nie rozumiesz. Nawet, jeśli wydaje Ci się, że wszystko straciło sens, że jest trudno... Zaufaj, że jest tak, jak ma być zgodnie z Wolą Bożą w imię Twojego najwyższego dobra, które zamanifestuje się dla Ciebie na Twojej ścieżce. Zaufaj! Nie jesteś sam nigdy. Jesteśmy z Tobą zawsze, wspierając Cię, kiedy o to prosisz, kiedy tego chcesz. Lekcje nie zawsze są proste, ale zawsze niosą głębszy sens. Przyjmuj je z Pokorą, Wiarą i Miłością, ponieważ są ważnym aspektem w procesie Twojego przebudzenia. Bądź Wdzięczny za zmiany, do których Cię zmuszają. Dzięki nim idziesz na przód. Nie bój się zaufać. Nie jesteś sam.

wtorek, 3 stycznia 2012

Przesłanie Archanioła Metatrona, styczeń 2012

przekaz archanioła MetatronaPrzesłanie otrzymała Laurie Gudnason.
Tłumaczenie: Beata

Ukochani, słowa kluczowe, które daję Wam do przemyślenia i medytacji w tym miesiącu to: wibracja, częstotliwość, świadomość, inspiracja, dobrobyt, edukacja, pauza, umiłowanie i siła.

Witajcie w pełni ekspresji Ery Wodnika! Z początkiem miesiąca otworzy się strumień światła, aktywując wyższe oktawy energii. Rozważ energetyczne połączenie się z poziomem limitującym potencjał jednostki, by dotrzeć do najwyższych poziomów wibracji i energii. Podczas tego miesiąca ta limitująca zasłona będzie usunięta. Wraz z tą zmianą wielu z Was będzie w procesach dotyczących tematów niepodległości i wolności kontra kontroli i dominacji. Inni będą pracowali nad pozytywną wiarą w siebie, definiując ją poprzez bezinteresowność i manifestacje ego, aż osiągną balans. Energie będą silniejsze niż opór i zniszczą stare wzorce u wszystkich. Ukochani, styczeń przynosi lekcje, ale nie muszą one być ciężkie albo niszczące! Używajcie tej energii jako okazji, by dokonywać pozytywnych wyborów. Weźcie 100% odpowiedzialności za swoje życie.

Długo terminowe wzorce łączą Jowisz, Saturn, Uran i Neptun w ścisłej energetycznej konfiguracji manifestującej odrodzenie w świecie. Te aspekty wiążą się z cyklami energetycznymi ujawnianymi 360 i 720 lat temu, łączącymi stare metody i współczesne czasy. Przynoszą one płynącą energię, inspirację i odżywienie poprzez duchowe źródła. Jako że wewnętrzne planety poruszają się przez ich cykl każda dotknie tych planetarnych sfer, aktywując i uwalniając energię. Strumień oferuje możliwości i pozytywne współdziałanie w Twoich relacjach. W najlepszym wypadku wizja i inspiracja będą Twoje. Będąc pod presją albo stawiając czoła wyzwaniom najgorsze, co możesz doświadczyć, to niestałość albo brak kierunku i frustrację, które wydają się być niezdolnością do podjęcia działania.

Energie pełni księżyca 9 stycznia mogą zamanifestować opóźnienia w strumieniu finansów. Energie wspierają komunikację, marketing i edukację. Na poziomie globalnym mogą manifestować kryzys finansowy i „zaniedbania”. Z początkiem miesiąca pojawia się tendencja, by odzywać się bez pytania albo mówić rzeczy, które wpływają negatywnie na Twoją osobistą sytuację. Środek miesiąca ujawnia Twoje jakości przywódcze, chociaż mogą one zamanifestować się w sytuacjach intensywnej presji. 

W kwestiach wprowadzania zmian w życiu lub wyznaczania celów mają radą jest, aby styczeń był miesiącem czekania, planowania i zdyscyplinowania siebie, by utrzymać status quo (nie zmieniony stan rzeczy). Niektórzy będą czuli presję autodestrukcyjną; inni nie zdołają wziąć odpowiedzialności za swoje życie, polegając na szczęściu i mając nadzieję na cud. Niektórzy odkryją, że poruszają się z jednej sytuacji kryzysowej w inną.

niedziela, 1 stycznia 2012

Archangel Metatron's Guidance, January 2012

Archangel Metatron's Guidance, prophecyPrzesłanie otrzymała Laurie Gudnason.

Beloved ones, the keywords I give you for your meditation and contemplation this month are vibration, frequency, consciousness, inspiration, prosperity, education, pause, beloved, and strength.

Welcome to the full expression of the Age of Aquarius! As the month begins the flow of light will open, activating the higher octaves of energy. Consider an energetic set up with a ceiling or “veil” that limits potential for one to reach the highest levels of vibration and energy. During this month that ceiling will be removed. As this change occurs many of you will process through themes of independence and freedom versus control and domination. Others will work toward positive self esteem, defining this through selflessness and manifestations of ego until balance is achieved. The energies of disciple versus resistance will break up old patterns for all of you. Beloved ones, January brings lessons but they do not have to be harsh or destructive! Use this energy as an opportunity to make positive choices, accept 100% responsibility for your life.

Long term patterns link Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune in a tight energetic configuration manifesting a renaissance in the world. These aspects relate to energetic cycles present 360 and 720 years ago uniting old ways and modern times. They bring flowing energy, inspiration, and sustenance through spiritual sources. As the inner planets move through their cycles each will touch these planetary spheres, activating and releasing energies. The flow offers opportunities and positive synergy in your relationships. In the best of circumstances vision and inspiration will be yours. Under pressure or faced with challenges the worst you will face is instability or lack of direction and frustration from what seems to be inability to take action.

The energies of the full moon on the 9th may manifest delays in financial flow. The energies support communication, marketing, and education. At global levels national financial crises and “defaults” may manifest. As the month begins there is a tendency to speak out of turn or to say things that make impact your personal situation in a negative way. Mid-month reveals your leadership qualities although these may manifest through situations of intense pressure.

In terms of making changes in your life or goals my advice is that January is a month to wait, plan, and discipline yourself to maintain the status quo. Some will be compelled to be self destructive; others will fail to take responsibility, relying on luck, hoping for a miracle. Others will find they are moving from one crisis situation to another.

Dates that may manifest personal crises or earth changes will be 1st, 13,th or the 19th. Very intense energetic aspects found from the 22nd- 23rd may result in earth changes, storms, a national/global economic crisis, or an outbreak of war. Viral illnesses will be an issue at this time.